Meie põhivaldkonnad

HARIDUSUUENDUS


Uurime, kuidas inimesed moodsas maailmas töötavad ja õpivad. Millised on üksikisikute, organisatsioonide, kogukondade ja ühiskondade ees seisvad takistused? Nendele teadmistele tuginedes suudame luua tulevikukoole ja -töökohti ning aidata ettevõtteid, kellel on probleeme suure tööjõuvoolavusega. Tegemist on uue maailma ja uut tüüpi tööjõuga Küsimus pole mitte ainult selles, kuidas olla konkurentsivõimeline klientide silmis, vaid ka organisatsiooni võimekuses olla atraktiivne tööandja. Kiired muutused tingivad töötajatel vajaduse pidevalt oma oskusi ajakohastada ja selleks on vaja koolitusvõimalusi. Kõik see, koos vajadusega hoida värvatud talenti enda juures, nõuab organisatsioonilt ka sisekoolitusmeetodite ja -vahendite täiustamist, et vastata nii ettevõtte eesmärkidele kui ka eri põlvkonnast töötajate nõudmistele. Tallinna Ülikoolil on õppimise ja õpetamise muutumise ja arengu uurimisel ning ajakohaste metoodikate väljatöötamisel aastakümnete pikkune kogemus. Uurime, kuidas inimesed muutuvas maailmas töötavad ja õpivad, millised on väljakutsed inimesele, organisatsioonile, kogukonnale ja ühiskonnale. Nendele teadmistele tuginedes suudame luua tuleviku koole ja töökohti ning aidata ettevõtteid, kellel on probleeme tööjõu suure voolavusega. Viimased kümme aastat on meile õpetanud, et juba täna on edumeelses organisatsioonis, kus konkurentsieelise saavutamise eeldusena nähakse pidevat õppimist ja uute oskuste omandamist, inimesi, kes teevad midagi sellist, mida varem pole tehtud. Uutmoodi õppimine toob organisatsioonile tulu Õppimine töökohal Koostöös personali värbamise ja koolitamise eest vastutavate inimestega ning juhtkonnaga töötame välja just teie organisatsioonile sobivad meetodid, mis aitavad töökohal toimuvat õpet tõhustada ning uuel töötajal kiiremini sisse elada. Pädevuse ajakohastamine ja ümberõpe Oskame luua kliendi vajadusi, sihtgrupi erisusi ja õpistiile arvestavat täienduskoolitust, kohandada koolitusmeetodeid ümberõppeks, mis sobiks nii pensionieelikule kui ka muutunud töö iseloomuga töötajale või pakkuda sisseelamiskoolitust äsja organisatsiooniga liitunud töötajatele. Oskame analüüsida töökohal toimuvaid muutusi ja ettevõttele või organisatsioonile välja pakkuda sobivaid koolitusi, et toime tulla väljakutsetega, mida esitab töö nüüd ja lähemas tulevikus. Ea- ja võimetekohased õpimeetodid Me teame, kuidas toetada laste arengut ning luua eakohast harivat ja arendavat sisu. Me oskame seda teadmist kasutada näiteks õpimängude või mistahes (digitaalsete) toodete-teenuste loomiseks.
TERVE JA JÄTKUSUUTLIK ELUVIIS


Kestlikkus on üks arengu ajendeid ja jääb selleks ka tulevikus. Ringmajanduse, jäätmevaba tootmise ja tarbimise ideede taga on kliimamuutused ja märkimisväärselt suurenenud teadlikkus inimtegevuse mõjust planeedile. Uue elu- ja tööviisi tõttu ei saa me enam rääkida mingi kindla vanusega määratletud töötamise aastatest, pensioniikka jõudmine ei tähenda tööturult eemaldumist. Millenniumipõlvkond peab mitteainelisi väärtusi materiaalsetest selgelt olulisemaks. Tehnoloogia areneb kiiremini inimeste suutlikkusest sellega sammu pidada. Terve- ja jätkusuutlik eluviis – see ei ole pelgalt lisahüve Selleks, et täita järjest karmistuvaid keskkonnanõudeid ja eeskirju ning rahuldada keskkonnateadlikumaks muutuvate tarbijate ja kodanike nõudmisi, peavad organisatsioonid arvestama lisaks finantsilisele tulemuslikkusele kogu oma tegevuse mõjuga. Töötajad ootavad tööandjatelt tingimusi ja keskkonda, mis oleks nii vaimselt kui ka füüsiliselt stimuleerivad. Uuringud kinnitavad, et heaolu töökohal on otseses positiivses seoses paremate tulemuste saavutamisega. Tööjõu kiirelt muutuvad nõudmised teevad töökoha nõuetele vastavuse küll raskesti saavutatavaks, kuid ometi otsustavaks teguriks talentide värbamisel ja enda juures hoidmisel. Tallinna Ülikool toetab tervet ja jätkusuutlikku arengut nii ühiskonna kui terviku kui ka indiviidi heaolu vaatepunktist. Pakume tervisliku eluviisi kujundamiseks nutikaid teaduspõhiseid valikuid, mis leevendavad stressi, parandavad tööviljakust ning suurendavad otsuste tegemise võimekust keerulistes olukordades. Kestliku eluviisi põhimõtetest lähtumine aitab vähendada koormust loodusvaradele, survet sotsiaalteenustele ja nõudlust tervishoiuteenuste järele. Terve ja jätkusuutliku arengu järgimine eeldab probleemide lahendamisel interdistsiplinaarset lähenemist. Selleks on oluline kombineeritult rakendada käitumisteaduste, psühholoogia, neuro- ja loodusteaduste teadmisi. Terved ja rõõmsad töötajad on tulemuslikumad Keskkond Aitame hinnata teie teenust ja toodet lähtuvalt keskkonnanõuetest, näiteks ökosüsteemi teenuste ja elutsükli analüüsi abil. Töötaja heaolu Rakendades töötulemuslikkuse, tervise, rekreatsiooni ja ergonoomika valdkonna teadmisi, aitame ettevõttel või organisatsioonil luua tervislikku ja töö tulemuslikkust toetavat töökeskkonda ja -meetodeid. Toote ja koostise analüüsid. Meil on teadmised, kuidas koostise, säilivuse ja funktsionaalse analüüsi abil luua täiendavat väärtust toiduainete, ilutoodete ja ravimite tootmises.
DIGI- JA MEEDIAKULTUUR


Digitaalsest meediast on saanud üks ühiskondlikke protsesse enim mõjutav majandusharu. Digitaalne kirjaoskus on mitmeplatvormilises digimaailmas eeltingimuseks nii õppimisel, ümbritsevaga suhtlemisel, teenuste ja meedia tarbimisel kui ka uute teenuste ja toodete loomisel. Liidestest kogemusteni See tähendab organisatsioonile seda, et enam ei piisa üksnes digitaalsest kohalolekust. Oma organisatsiooni digitaalsete süsteemide arendamisel tuleb arvesse võtta nii ettevõtte väliseid (klient) kui ka siseseid (töötaja) kasutajakogemusi ja arendamisel ei saa lähtuda pelgalt individuaalsetest eelistustest, vaid ka kanalite või -platvormide paljususest. See omakorda eeldab emotsionaalse intelligentsuse arvestamist kasutajakogemuse kujundamisel. Oma klientide/kasutajate ja teenusepakkujate mõtteviisi, arvamuste ja ootuste vaheliste erinevuste minimeerimine on suur väljakutse igale organisatsioonile: mis on oluline ettevõttele või avalikule organisatsioonile, on seda harva kasutajale; samal ajal kasutajale tähtsad küsimused võivad ettevõtte vaatest sageli tunduda lihtsalt lisahüvena. Sellises olukorras on oluline koguda kliendilt täpset tagasisidet, mis aitaks kasutajakogemust parandada. Üleilmastunud maailmas on sama oluline küsimus, kuidas saaks ettevõte luua kultuuriliselt asjakohaseid ja emotsionaalselt laetud digitaalseid kasutajakogemusi ise füüsiliselt kõikjal viibimata. Tallinna Ülikoolis uurime digimeediaga kaasnevaid innovatsiooniprotsesse ja kultuurimuutusi ning rakendame saadud teadmisi digimeedia uute ja innovaatiliste vormidega eksperimenteerimisel. Lähtume arusaamast, et kaasaegse ühiskonna mõistmine, tõlgendamine ja selles osalemine eeldab kultuuriliste, majanduslike ja tehnoloogiliste arengute nägemist ja käsitlemist ühtse tervikliku süsteemina. Tõestatud kasutajakesksed lahendused Sisuloome Ühendades eri valdkondade, sh meedia- ja turu-uuringute, semiootika, antropoloogia, kommunikatsiooniteooria teadmisi, aitame luua sõnumeid ja sisu eri meediaplatvormide formaatide vajadustest lähtuvalt. Suudame arendada uusi ja innovaatilisi digimeedia vorme, et tugevdada teie organisatsiooni digitaalset kohalolekut. Tõhusad kasutajaliidesed Me aitame ettevõttel või organisatsioonil arendada ja prototüüpida hajutatud kasutajaliideseid rakendustele, mis võimaldavad mitme seadme koostoimimist (nii ekraaniga kui ilma). Oskame luua kasutajaid kaasavat sisu, analüüsides kasutajate kaasatust teenuse tarbimise eri puutepunktides. Meil on kasutusmustrite ja -meetodite andmekogu, mida saab kasutada kasutajaliideste väljaarendamisel ning uute seadmete vahelise info edastus- ja jagamisviiside hõlpsamaks arendamisel.
ÜHISKOND JA AVATUD VALITSEMINE


Tänapäeva ühiskonda iseloomustab kasvav ebakindlus, killustumine ja vastastikune sõltuvus. Toimetulek nende muutustega nõuab valitsemise, institutsioonide ja õigussüsteemi uuendamist. Kõik muutub Teenuste ja teabe digitaliseerimine koos kasvava andmete mahuga tekitab uusi probleeme, aga loob ka võimalusi. Uued platvormid ja arutelufoorumid pakuvad hulgaliselt uusi võimalusi koostööks ning kogukonna kaasamiseks, teisalt soodustavad aga nn kajakambri efekti (ehk ühetaolise mõtteviisi eskaleerumist) ja libauudiste levikut. Inimeste suurem liikuvus ja piirkonnaüleste kodanike ehk nn digitaalsete nomaadide teke muudab kohalikkuse mõistet. Tallinna Ülikool aitab organisatsioonidel, aga ka avalikul sektoril kohaneda muutunud maailmaga, kuna uurime põlvkondi ja ühiskonnarühmi elutsüklite üleselt ning erinevas institutsioonilises ja sotsiaalses kontekstis. See võimaldab pakkuda uuenduslikke lahendusi poliitikutele, õigusvaldkonna praktikutele ja vabaühendustele avalike teenuste arendamiseks ning põhjendatumate otsuste langetamiseks. Targad muutused elanike huvides Kodanikuühiskonna kaasamine Pakume teadmisi ja metoodikat avalike teenuste koosarendamiseks. Anname nõu, kuidas planeerida ja kujundada meid ümbritsevat linnaruumi ühiskonnas toimuvate muutustega arvestavalt ning koostöös erinevate huvirühmadega. Nutikas andmekasutus Arendame välja uusi metoodikaid tänapäeva digiühiskonnas tekkivate andmete kogumiseks ja analüüsiks. Anname nõu, kuidas luua ja kasutada uusi platvorme, et parendada või lihtsustada (avalike) teenuste pakkumist ja juhtimist. Näiteks oleme välja töötanud metoodika kontaktivaba rahvaloenduse korraldamiseks. Valitsemine üleilmastunud maailmas Keskendume sellele, kuidas arendada piiriüleseid teenuseid, sest paljusid tänapäeva elutähtsaid teenuseid reguleeritakse endiselt riiklikul tasandil. Meil on pädevus nii avaliku kui ka erasektori konsulteerimisel, kuidas juhtimise, teaduse poliitika vallas arvestada üksteisest aina enam sõltuvate arengutega.
KULTUURILISED KOMPETENTSID


Verbaalse ja mitteverbaalse suhtluse roll tähtsustub sedamööda, kuidas mõtte- ja kaubavahetus kogukondade, riikide ning kultuuride vahel suureneb. Kuigi keele tundmine võib aidata mõista sõnu, on just kultuuripädevus see, mis aitab mõista väljendatud tähendust. Nii üleilmse suhtluse laienemise, sh Aasia ja Aafrika tähtsuse suurenemise, kui ka inimeste liikuvuse ja linnastumise kiire arengu tõttu on eduka suhtluse nurgakiviks arusaam kultuurilistest erinevustest. Maailma eri paigus võib samadel arengutel olla hoopis teistsugune tähendus. Ülioluliseks muutub suurandmete tõlgendamine, sest eri paigus võib ühel ja samal asjal olla väga erinev tähendusväli. Multipolaarne maailm Üleilmastuvas maailmas oleme üha enam eri ühiskondade ajaloolisest kujunemisest ja traditsioonidest tingitud kultuurilise, poliitilise ja majandusliku erisuste mõju all. Suutlikkus tõlgendada ja mõista teist kultuuri annab nii ettevõtetele kui ka avalikule sektorile märkimisväärse konkurentsieelise. Kultuuriliste kompetentside valdkonnas on Tallinna Ülikooli fookuses teadus- ja arendustöö, mis keskendub kultuuridevahelisele kommunikatsioonile ja praktikate mõistmisele, kultuuriülekandele ning riikideülestele võrgustikele. Erinevustega arvestamine loob üleilmses äris väärtust Kultuuridevahelised kompetentsid Pakume konsultatsiooni ja koolitusi, kuidas ennast selgelt väljendada ning oma ideid ja sõnumeid moonutamata kujul edastada. Anname teile ülivajalikke juhiseid võõra kultuuriga turgudele edukaks sisenemiseks. Kultuuriandmete analüütika Omame suurtes kultuurivaramutes töötamise kogemust ja 21. sajandi digikultuuriteenuste loomise oskust. Ruumi kultuuriline tähendus Analüüsime ja pakume konsultatsiooni linnamaastike ja liikumiskeskkonna ning digitaalse linnaruumi planeerimisel.

el_regionaalarengu_fond_horisontaalne.jp

EXU, Tallinna Ülikool

Narva maantee 25

10120 Tallinn, Eesti