top of page

KUTSE TAOTLEMISE PORTFOOLIO KOOSTAMISE
NÕUSTAMINE 

happy-young-asian-businessmen-businesswomen-meeting-brainstorming-ideas-about-new-paperwor

Senine kutsete hindamise kogemus näitab, et peamine ebaõnnestumise põhjus on ebapiisav refleksioonioskus.

 

Tallinna Ülikooli elukestva ja mitteformaalõppe valdkonna eksperdid nõustavad kutse taotlejaid kogemuste portfoolio kokkupanekul. Ekspertide toel õpib kutse taotleja, kuidas omandatud kogemusi kirjeldada, mõtestada ja analüüsida ning kuidas professionaalset arengumappi kokku panna. Tänu nõustamisele on kutse taotlemise protsessi võimalik läbida lühema ajaga ja tulemuslikumalt. Lisaks enesereflektsioonioskuse paranemisele arenevad osalejate digipädevused, kuna nõustamise käigus õpitakse kasutama ka vabavaralisi veebikeskkondi.

 

Oodatud on kutseõpetaja, täiskasvanute koolitaja ja noorsootöötaja kutse taotlemisest huvitatud, eelkõige taotlejad, kes peavad hindamiseks esitama arengumapi. Praktiliste töötubade ajakava lepitakse kokku kutse taotlejatega, arvestades kutsete taotlemise tähtaegu.

 

Nõustamine toimub kolmes etapis:


I etapp: Nõustamine lähtuvalt kutsestandardis esitatud kutseoskuste nõuetest
Praktiliste töötubade raames analüüsitakse kutsestandardi alusel tegevusnäitajate tõendatust ning arutatakse võimalusi, kuidas kutse taotleja saab parimal moel ja tulemuslikult oma kompetentse tõendada. Tähelepanu pööratakse refleksioonioskuse arendamisele.
Nõustamine toimub konkreetse kutse põhiselt:
- Kutseõpetaja tase 5, tase 6 ja tase 7,
- Täiskasvanute koolitaja tase 5, tase 6 ja tase 7
- Noorsootöötaja tase 5, tase 6 ja tase 7

 

II etapp: E-arengumapi koostamise võimalused
Selles etapis õpitakse töötoas praktilisi vabavaralisi veebikeskkondi ja nende abil arengumappi/portfooliot koostama. Selle töötoa tulemusel on osaleja valinud omale sobiva keskkonna ning valmib arengumapi struktuur.

 

III etapp: Loodud arengumapi tehnilise toimimise tagasisidestamine
Selles töötoas tutvustavad kutsete taotlejad oma loodud arengumappi ja saavad sellele tagasisidet. Samuti  teostavad vabavaralises keskkonnas avaldatud materjalidele tehnilise eelkontrolli, veendumaks kõikide materjalide kättesaadavuses ja toimimises.

Täpsema info saamiseks võtke ühendust: Meidi Sirk, meidi@tlu.ee

Arendustegevus

Haridusinnovatsioon

el_regionaalarengu_fond_horisontaalne.jp

EXU, Tallinna Ülikool

Narva maantee 25

10120 Tallinn, Eesti

bottom of page