TULEVIKUKOOL

bigstock-Education-Arm-Industrial-Robot-

Aastal 2016 käivitas Tallinna Ülikool koostöös üldhariduskoolidega arenguprogrammi Tulevikukool. 10 kuud kestvas programmis toetavad TLÜ teadlastest ja koolitajatest koosnev meeskond koole uute õppemetoodikate ja -praktikate loomisel, paindliku ja koostööd soodustava õppekorralduse rakendamisel ning muutuste juhtimisel.

 

Kool saab arenguprogrammis osalemisest kasu kolmes plaanis:

  • õpetajad saavad tuge õppemetoodikate arendamisel ja õpilaste arengu hindamisel (nt üldpädevuste arendamine, probleemipõhine õpe, õpetamine tehnoloogiarikkas keskkonnas jt);

  • kool kui kollektiiv suurendab oma võimekust suunata, juhtida ja hallata muutuste protsesse (nt kuidas sujuvalt integreerida muutuseid õppeprotsessi ning kuidas selle juures toetada õpetajate motivatsiooni);

  • juhtkond õpib koguma andmeid muutuste protsessis ja kavandama järgmisi muutusi tõenduspõhiselt.

 

Programmiga liitunud koolidega toimuvad kogu õppeaasta kestel igakuised seminarid ning kooli juhtkonna ja õpetajate nõustamised. Iga kool saab ka ülikoolipoolse konsultandi, kes on koolile kogu programmis osalemise vältel suunavaks ja toetavaks kaaslaseks. Kool ise moodustab orienteeruvalt viieliikmelise muutusi eest vedava juhtrühma, kaasates õpetajad, lapsevanemaid ja tugitöötajad.

 

Tulevikukooli arenguprogrammis on tänaseks osalenud juba 9 kooli, neile lisanduvad uued koolid 2019. aastal. Programmiga liitumine toimub läbi kandideerimise. Koolil tuleb põhjendada, milliste muutuste elluviimiseks soovitakse programmis osaleda, kirjeldada, milline on hetkeolukord ning milline on oodatav tulemus.

 

Vaata lisaks: https://www.tlu.ee/hti/tulevikukool.

 

Täpsema info saamiseks palun võtke ühendust: Eve Eisenschmidt: eve.eisenschmidt@tlu.ee

 

Tegevuse elluviimist toetavad Eesti riik ja Euroopa Sotsiaalfondi tegevuse “Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis” alategevuse “Kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis" raames.

Arendustegevus

Haridusinnovatsioon

el_regionaalarengu_fond_horisontaalne.jp

EXU, Tallinna Ülikool

Narva maantee 25

10120 Tallinn, Eesti