top of page

KAS PÕLEVKIVI KAEVANDAMINE MÕJUTAB RABATAIMEDE KADUMIST?

Muraka soostik Ida-Virumaal on üks Eesti suuremaid ja ürgsemaid soo-alasid. Selle vahetus läheduses kaevandatakse aga maapõuest põlevkivi. VKG Kaevandused OÜ tellimusel uuris TLÜ ökoloogia keskuse nooremteadur Martin Küttim 2019. aasta suvel Muraka soostikus asuva Ratva soo taimekooslusi ning kaevandusvete pumpamise võimalikku mõju neile.


Alutaguse rahvuspark, Muraka soostik. Foto: kaitsealad.ee

Kaevandused on küll mitmekümne meetri sügavusel, kuid liiguvad Muraka soostikule järjest lähemale: Ojamaa kaevandus põhjast ja Estonia kaevandus idast. Kuna kaevanduskäikudest pumbatakse vett välja, kuid vettpidavad kivimikihid on kohati vaid ligikaudu meetri paksused, võib vettpidavate kihtide lekkides soovesi kaevanduskäikudesse voolata ning selle tagajärjel soos veetase alaneda. Sootaimed vajavad aga märgi kasvutingimusi. Kasvukeskkonna kuivemaks muutudes võivad seetõttu mitmed soodele omased taimeliigid kaduda ning koos nendega halveneb ka soo võime süsinikku, magevett ja soodele omast elurikkust talletada. 

VKG Kaevandused OÜ tellimusel uuris TLÜ ökoloogia keskuse nooremteadur Martin Küttim 2019. aasta suvel Muraka soostikus asuva Ratva soo taimekooslusi ning kaevandusvete pumpamise võimalikku mõju neile.


Välitöödel kogutud andmete analüüsil selgus, et Ratva soo madal- ja siirdesoo-osa taimestik on tugevalt inimtegevusest mõjutatud, kuid mitte kaevandustegevuse, vaid metsandusliku kraavitamise tagajärjel.

Selle tulemusel on kunagised avatud soo-alad metsastunud ning soodele omased taimekooslused asendunud valdavas osas metsaliikidega. Vaatamata piirdekraavidele oli aga soo raba-osa taimestik looduslähedases seisus ning koosnes pea täielikult rabadele omastest taimeliikidest. Ka ei olnud mingeid märke põlevkivielektrijaamade ega teiste tööstusobjektide aluselisest õhusaastest, mis võiksid happelises keskkonnas kasvavaid rabataimi kahjustada.


Seega ei ole hetkel mingeid märke sellest, et põlevkivi kaevandamine ja kasutamine võiks Ratva raba taimekooslusi mõjutada. Geoloogilistest tingimustest johtuvalt tasub siiski ettevaatlik olla, sest turbalasundi all paiknevate veepidemete katkemisel võivad olla Muraka soostikule ulatuslikud ja pöördumatud tagajärjed.


Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page