top of page

Tallinna Ülikool on partner EIT HEI rahastatud uues süvatehnoloogiaprojektis UNITeD

Projekti "Universities for deep tech and entrepreneurship" (UNITeD) toetab Tallinna Ülikooli teadmussiirde ja projekti keskuse (TEA) seniste tegevuste suundi, kaasates sedapuhku aga rohkem süvatehnoloogia ettevõtteid.


UNITeD projekti eesmärk on tugevdada konsortsiumis osalevate ülikoolide interdistsiplinaarseid lähenemisviise kui üht strateegilist valdkonda, et paindlikult ümber kujundada ülikoolide ettevõtlus- ja innovatsioonivõimet selliselt, mis vastaks Põhjamaade ja Balti innovatsioonivaldkonnas tegutsevate süvatehnoloogia ettevõtete inimressursi ning teadus- ja arendustegevuse (T&A) vajadustele.


UNITeD projekti kolm peamist eesmärki on:

  • ettevõtluse ja interdistsiplinaarsete lähenemisviiside tugevdamine kõrgkoolides;

  • innovaatilise ja ettevõtlusalase hariduse edendamine;

  • innovatsioonialaste partnerluste uurimine.

Proaktiivselt ülikoolide ja süvatehnoloogia ettevõtete partnerlust uurides panustavad konsortsiumipartnerid oma akadeemiliste õppekavade ja teadusuuringute kavade värskendamisesse ja muutmisesse. Uute ettevõtlusele ja süvatehnoloogiale keskendunud õppevormide ja õppekavade pakkumise suurendamine, ülikooliga seotud idufirmade ning üliõpilaste ja teadusmeeskondade inkubatsioonieelsete tegevuste pakkumine ning koostöö süvatehnoloogiaettevõtetega kätkeb endas nii üliõpilaste, akadeemiliste ja mitteakadeemiliste töötajate osalust.


Projekti eesmärk on muuta institutsioone, suurendades teadlikkust interdistsiplinaarsete lähenemisviiside potentsiaalist õppe- ja uurimisvaldkondades ning ettevõtluse ja ülikoolide teadus- ja arendustegevuse lahenduste rakendatavuse ning teadmiste ja tehnosiirde protsesside vahendaja rolli olulisusest. Projekti eeldatav tulemus on süstemaatilisem ja organiseeritum lähenemine õppe- ja teadusvaldkondade arukal ühendamisel, et suurendada süvatehnoloogiale keskendunud tööstusharude konkurentsivõimet ja sellest tulenevalt panustada ka ühiskondlikku heaolusse.


Konsortsium

Projekti konsortsium koosneb viiest Balti ja ühest Põhjamaade ülikoolist:

  • Vilniuse Ülikool (LT) - juhtpartner;

  • Tallinna Tehnikaülikool (EE);

  • Tartu Ülikool (EE);

  • Tallinna Ülikool (EE);

  • Stockholmi Majanduskool Riias (LV);

  • Jyväskylä Ülikool (FI).

Seotud partneritena osalevad konsortsiumi tegemistes EAS (EE), Baltic Sandbox Ventures (LT), Latvian Startup Association (LV) ja Startup Factory (FI).


Konsortsiumis osalevatel ülikoolidel on juba laialdane kogemus ettevõtlusalase hariduse andmisel, inkubatsioonieelsete tegevuste korraldamisel innovaatiliste ideede väljaarendamiseks ning uute teadus- ja arendustegevuse lahenduste pakkumisel tööstusele, mida saaks edasi arendada ja turul rakendada. UNITeD projekt ühendab Põhjamaade ja Balti riikide ülikoolide jõud, et ühiselt edasi uurida interdistsiplinaarseid lähenemisviise õppeprotsessis ning samuti teadus- ja arendustegevust kui üht võtmevaldkonda, mis võimaldab kohandada õppe- ja teadustegevust vastavalt süvatehnoloogia tööstuse muutuvatele vajadustele.


Projekti rahastatakse EIT HEI algatuse “Innovatsioonivõimekuse suurendamine kõrghariduses” raames. Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) algatuse eesmärk on suurendada kõrgharidusasutuste ettevõtlus- ja innovatsioonivõimet integreerides süvatehnoloogilisi tegevusi kogu Euroopas.


Projekt alustab 2023. aasta mais ja kestab kuni 2024. aasta juulini.

 

EIT HEI algatuse kohta

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) Kõrghariduse ja Innovatsiooni (HEI) algatus on EIT’i uue strateegia üks põhieesmärke. Algatuse eesmärk on toetada kõrgharidusasutusi eksperditeadmiste ja juhendamisega, juurdepääsuga Euroopa suurima EIT innovatsiooniökosüsteemile ja rahastamisega, mis võimaldab neil töötada välja innovatsioonialased tegevuskavad, mis täiendavad üksikute kõrgharidusasutuste vajadusi.


EIT

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) tugevdab Euroopa innovatsioonivõimet, pakkudes lahendusi pakilistele ülemaailmsetele probleemidele ja edendades ettevõtlustalente, et luua Euroopas jätkusuutlikku majanduskasvu ja kvalifitseeritud töökohti. EIT on ELi asutus ja ELi teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi "Horisont Euroopa" lahutamatu osa. Instituut toetab dünaamilisi üleeuroopalisi partnerlussuhteid, EIT teadmis- ja innovaatikakogukondi, mis ühendavad juhtivaid ettevõtteid, teaduslaboreid ja ülikoole.


Comments


bottom of page