top of page

KEKO KLASTER

KESKKONNAMUUTUSTEGA KOHANEMISE JA NENDE MÕJUDE LEEVENDAMISE KLASTER

Elle Rajandu

Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi ökoloogia-brüoloogia lektor

Põhiteema(d):

Liigiline mitmekesisus (soontaimed, samblad, samblikud) ja seda mõjutavad tegurid, samblad keskkonnaseires, loodusainete õpetamine.

Elle Rajandu (PhD taimeökoloogias 2011) on TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituudi ökoloogia-brüoloogia lektor. Ta on uurinud erinevate taimekoosluste liigilist mitmekesisust ja seda mõjutavaid tegureid. Viimase aja uuringud on eelkõige bioindikatsiooni teemal - erinevad võimalused sammalde ja samblike abil keskkonnasaaste hindamisel. Ta on osalenud ja osalemas haridusalastes projektides ja töötanud mitmeid aastaid ka põhikoolis loodusainete õpetajana. Ettevalmistamisel on üheksas interdistsiplinaarne projekt (ELU), mis on seotud eluslooduse ja haridusega - projektid on sündinud enamasti koostöös erinevate koolidedega, lasteaedadega, Tallinna loomaaia ja botaanikaaiaga.


Klastri teemaga seotud projektid:

• TF3620 "Loodusainete jätkusuutlik õpe uue õpikäsituse võtmes (1.09.2020−31.05.2023)", Neeme Lumi, Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut, Tallinna Ülikool, Digitehnoloogiate instituut, Tallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut.

• TF1019 "Samblad kui Tallinna keskkonnasaaste indikaatorid (1.05.2019−30.04.2020)", Elle Rajandu, Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut.

• TF4716 "Keskkonnasaaste mõju sammaltaimedele molekulaarsel ja morfoloogilisel tasandil ning sammalde kasutusvõimalused keskkonnaseires (1.12.2016−1.11.2019)", Elle Rajandu, Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut.

• TÕA16041 "Haridusuuenduse kompetentsikeskus Tallinna Ülikoolis (1.04.2016−30.09.2018)", Kristi Vinter-Nemvalts, Tallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut, Haridusinnovatsiooni keskus.

• TÕA17030 "Jätkusuutliku arengu õpetamise võimekuse tõstmine Läänemere regioonis (1.10.2016−31.12.2017)", Tiina Elvisto, Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut.

• SF0180012s09 "Organismide elupaiga- ja peremehespetsiifilisus ning sellest lähtuvad uuendused looduskaitsestrateegiates (1.01.2009−31.12.2014)", Asko Lõhmus, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond.

• ETF8060 "Alfa, beeta ja gamma diversiteet Eesti loo- ja laialehistes metsades, nende seos häiringute ning metsa vanusega (1.01.2009−31.12.2012)", Jaanus Paal, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond.

• SF0182639s04 "Eesti metsade liigiline ja koosluseline mitmekesisus, seda mõjutavad tegurid (1.01.2004−31.12.2008)", Jaanus Paal, Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond.

• ETF5494 "Eesti lammi- ja sürjametsade liigiline ning tüpoloogiline mitmekesisus, seda tingivad tegurid (1.01.2003−31.12.2006)", Jaanus Paal, Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond.

bottom of page