top of page

KEKO KLASTER

KESKKONNAMUUTUSTEGA KOHANEMISE JA NENDE MÕJUDE LEEVENDAMISE KLASTER

KEKO inimesed

Aet Annist

Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi vanemteadur

Kogukondade kujunemine, lagunemine ja loomine; kliimasotsiaalsus; tulevikumälu; privilegeeritud ränne; pärandi institutsionaliseerimine; rohepööre; rakenduslikud keskkonnaprotsesside uuringud.

Elle Rajandu

Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi ökoloogia-brüoloogia lektor

Liigiline mitmekesisus (soontaimed, samblad, samblikud) ja seda mõjutavad tegurid, samblad keskkonnaseires, loodusainete õpetamine.

Jaanus Terasmaa

Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi ökohüdroloogia professor

Keskkonnaökoloogia, ökohüdroloogia, veeressursside jätkusuutlik haldamine, keskkonnateadlikkus, haridust toetavad digitaalsed vahendid, tõsimängud, harrastusteadus.

Raili Nugin

Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi vanemteadur

Sotsioloogia, mäluuuringud, Nõukogude pärand, mobiilsused, integratsioon, sotsiaalne tõrjutus, kogukonnad, rurbaansus, representatsioonid.

Tiina Pajuste

Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi rahvusvahelise õiguse ja julgeoleku professor

Rahvusvaheline ja EL keskkonnaõigus, looduse õigused, jätkusuutlik areng, õiguse roll keskkonnaprobleemide lahendamisel, inimõiguste ja keskkonnaõiguse puutepunktid.

Ulrike Plath

Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi Baltisaksa uuringute ja keskkonnaajaloo professor

Baltisaksa uuringud, kirjakultuur, loomaajalugu, toiduajalugu, taimede ajalugu, kliimaajalugu, antropotseen, rahvusülene ajalookirjutus, rakenduslik keskkonnahumanitaaria.

Anu Printsmann

Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi teadur

Inim-, kultuuri-, ajalooline, moraali- ja tajugeograafia, maastikuteadus, geoinformaatika, osalusplaneerimine, elulood, põlevkivitööstus, turism, ruumiline õigus/õiglus.

Grete Arro

Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi teadur

Keskkonnateadlikkus, mõtlemise areng, õpistrateegiad, õpimotivatsioon.

Joonas Plaan

Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi antropoloogia lektor

Keskkonnaantropoloogia, poliitiline ökoloogia, keskkonnateadlikkus, keskkonnaajalugu, looduskaitse.

Tarmo Pikner

Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi vanemteadur

Linnastumine, linna loodus, linnade/asulate kahanemine, vaidlustatud keskkonnapärand, energia maastikud, Antropotseen, mereruumi piiritemine, tasaareng/jätkusuutlikkuse aspektid, ühiskondlikud kriisid, kogukonnad kohalikus arengus, kliimamuutustega kohanemine.

Tiina Vänt

Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi õppemeister, toiduvalmistamise tehnoloogia õpetaja

Käitumis- ja toidukultuur, toiduvalmistamise tehnoloogia, toiduressursside väärindamine, puhastustehnoloogiad, kodumasinad.

Elina Malleus-Kotšegarov

Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi dotsent

Mõistete (sh teadmiste areng), mõistete arengut toetavad õpetamisviisid, motivatsiooni ja sotsiaal-emotsionaalsete protsesside arengu toetamine.

Jaana Taar

Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi kodundusõppe dotsent

Toiduressursside väärindamine, tarbijakäitumine, toidu tootmine ja transport, kodundusõpe, koosmõtlemine.

Kristi Koppel

Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi kodundusõppe teooria ja didaktika lektor

Tarbijakäitumine, teadlikud toiduvalikud, kodundusõpe.

Tauri Tuvikene

Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi linnauuringute professor

Linnauuringud, linnaplaneerimine, transport ja liikuvus.

Triin Roosalu

Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsioloogia dotsent

Sotsioloogia, poliitikaanalüüs, jätkusuutlikud praktikad eri eluvaldkondades (sh majanduselu, töö, õppimine jm), väärtuste ja praktikate (muutuste) analüüs, kogukondade sotsiaalsed ja kultuurilised praktikad digi- ja rohepöörde valguses.

bottom of page