top of page

KEKO KLASTER

KESKKONNAMUUTUSTEGA KOHANEMISE JA NENDE MÕJUDE LEEVENDAMISE KLASTER

KEKO inimesed

Aet Annist

Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi vanemteadur

Kogukondade kujunemine, lagunemine ja loomine; kliimasotsiaalsus; tulevikumälu; privilegeeritud ränne; pärandi institutsionaliseerimine; rohepööre; rakenduslikud keskkonnaprotsesside uuringud.

Elina Malleus-Kotšegarov

Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi dotsent

Mõistete (sh teadmiste areng), mõistete arengut toetavad õpetamisviisid, motivatsiooni ja sotsiaal-emotsionaalsete protsesside arengu toetamine.

Grete Arro

Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi teadur

Keskkonnateadlikkus, mõtlemise areng, õpistrateegiad, õpimotivatsioon.

Joonas Plaan

Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi antropoloogia lektor

Keskkonnaantropoloogia, poliitiline ökoloogia, keskkonnateadlikkus, keskkonnaajalugu, looduskaitse.

Kristi Paas

Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi kodundusõppe teooria ja didaktika lektor

Tarbijakäitumine, teadlikud toiduvalikud, kodundusõpe.

Tauri Tuvikene

Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi linnauuringute professor

Linnauuringud, linnaplaneerimine, transport ja liikuvus.

Triin Roosalu

Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsioloogia dotsent

Sotsioloogia, poliitikaanalüüs, jätkusuutlikud praktikad eri eluvaldkondades (sh majanduselu, töö, õppimine jm), väärtuste ja praktikate (muutuste) analüüs, kogukondade sotsiaalsed ja kultuurilised praktikad digi- ja rohepöörde valguses.

Anu Printsmann

Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi teadur

Inim-, kultuuri-, ajalooline, moraali- ja tajugeograafia, maastikuteadus, geoinformaatika, osalusplaneerimine, elulood, põlevkivitööstus, turism, ruumiline õigus/õiglus.

Elle Rajandu

Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi ökoloogia-brüoloogia lektor

Liigiline mitmekesisus (soontaimed, samblad, samblikud) ja seda mõjutavad tegurid, samblad keskkonnaseires, loodusainete õpetamine.

Jaana Taar

Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi kodundusõppe dotsent

Toiduressursside väärindamine, tarbijakäitumine, toidu tootmine ja transport, kodundusõpe, koosmõtlemine.

Kai Pata

Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi täiskasvanuhariduse ja mitteformaalõppe professor

Digitaalsed ökosüsteemid; töökohas õppimine, noorte täiskasvanute juurdepääs haridusele infotehnoloogiaga; sotsiaal-tehnoloogiliste õpisüsteemide disain, õppimise toetamine kogukondades, võrgustikes ja klastrites; kodanikuteadust (Citizen science) toetavad süsteemid; hajutatud kognitsiooni mudeldamine; Narratiivne õppimine laiendatud digitaalsetes ökosüsteemides; seostatud kontseptuaalse arusaamise kujunemine keskkonnaalastest probleemteemadest; tuutori tegevuse mõju arvutikeskkonnas toimuva keskkonnaalase otsustamisprotsessi resultatiivsusele; visualiseeritud arvutipõhise ühisõppe efektiivsust mõjutavad tegurid; kompleksse õpiobjektiga õppimise seaduspärasused.

Raili Nugin

Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi vanemteadur

Sotsioloogia, mäluuuringud, Nõukogude pärand, mobiilsused, integratsioon, sotsiaalne tõrjutus, kogukonnad, rurbaansus, representatsioonid.

Tiina Pajuste

Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi rahvusvahelise õiguse ja julgeoleku professor

Rahvusvaheline ja EL keskkonnaõigus, looduse õigused, jätkusuutlik areng, õiguse roll keskkonnaprobleemide lahendamisel, inimõiguste ja keskkonnaõiguse puutepunktid.

Triinu Jesmin

Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi andmeanalüüsi lektor

Haridustehnoloogia, mängupõhine õpe, õpetajate mängukasutus, disainmõtlemine, kestlikkus mängudes, roheline IT, keskkonnateadlikkus, haridust toetavad digitaalsed vahendid.

Bianka Plüschke-Altof

Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi keskkonnasotsioloogia vanemteadur

Jätkusuutlik linnaplaneerimine, inimese-looduse suhted, linnarohealad, keskkonnakommunikatsioon.

Galina Kapanen

Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi LIFE-IP ForEst&FarmLand projekti ekspert

Vee ökosüsteemid ja veeressursside jätkusuutlik haldamine; (paleo)limnoloogia; antropotseen; toitained, orgaaniline aine ja ohtlikud ained vee ökosüsteemis; ravimuda; ringmajandus (bioringmajandus).

Jaanus Terasmaa

Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi ökohüdroloogia professor

Keskkonnaökoloogia, ökohüdroloogia, veeressursside jätkusuutlik haldamine, keskkonnateadlikkus, haridust toetavad digitaalsed vahendid, tõsimängud, harrastusteadus.

Katrin Männik

Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi jätkusuutliku hariduse külalisteadur ja KEKO klastri koostöö juht

Ettevõtete rahvusvahelistumine, ettevõtete ja teadusasutuste koostöö, jätkusuutlikkus hariduses ja majanduses, rohepööre, roheoskused, innovatsioonisüsteemid ja -poliitika, kliimapoliitika uuringud.

Tarmo Pikner

Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi vanemteadur

Linnastumine, linna loodus, linnade/asulate kahanemine, vaidlustatud keskkonnapärand, energia maastikud, Antropotseen, mereruumi piiritemine, tasaareng/jätkusuutlikkuse aspektid, ühiskondlikud kriisid, kogukonnad kohalikus arengus, kliimamuutustega kohanemine.

Tiina Vänt

Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi õppemeister, toiduvalmistamise tehnoloogia õpetaja

Käitumis- ja toidukultuur, toiduvalmistamise tehnoloogia, toiduressursside väärindamine, puhastustehnoloogiad, kodumasinad.

Ulrike Plath

Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi Baltisaksa uuringute ja keskkonnaajaloo professor

Baltisaksa uuringud, kirjakultuur, loomaajalugu, toiduajalugu, taimede ajalugu, kliimaajalugu, antropotseen, rahvusülene ajalookirjutus, rakenduslik keskkonnahumanitaaria.

bottom of page