top of page

KEKO KLASTER

KESKKONNAMUUTUSTEGA KOHANEMISE JA NENDE MÕJUDE LEEVENDAMISE KLASTER

Jaana Taar

Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi kodundusõppe dotsent

Põhiteema(d):

Toiduressursside väärindamine, tarbijakäitumine, toidu tootmine ja transport, kodundusõpe, koosmõtlemine.

Jaana Taar (PhD) on Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi kodundusõppe dotsent. Kuigi tema hariduslik tasut on kasvatusteaduslik, on ta ühe enam huvitatud jätkusuutliku eluviisi toetamisest kodundusõppe kaudu. Ta usub, et kodunduse valdkonna temaatikad (nt toit, selle tootmine, turustamine, tarbimine; majapidamine aga ka jäätmekäitlus) on tihedalt seotud inimeste harjumuste ning tõekspidamistega. Uskused, et jätkusuutikumate valikute tegemine sõltub mitmetest teguritest, on tal soov panustada valdkondade ülestesse koostöistesse projektidesse. Jaana on aastal 2017 kaitsnud kasvatusteaduste doktorikraadi Helsingi Ülikoolis, keskendudes uurimuses õpilaste koosmõtlemisele kodunduse tunnis. Saadud teadmised on rakendatavad ka koolivälistesse koostöistesse tegevustesse. Jaana juhib Põhja- ja Baltimaade ühist strateegilise koostöö projekti "Digitaalsed väljakutsed kodundusõppes".


Klastri teemaga seotud projektid:

• TÕA21019 „Digitaalsed väljakutsed kodundusõppes“ (1.05.2021−30.04.2023), Jaana Taar, Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut

• TÕA18096 „Digitaalse toega õppevahendite loomine kodunduse tundideks“ (15.10.2018−14.10.2021), Jaana Taar, Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut

• TRU18052A „Eksperthinnangud ainevaldkonnapädevuse ja õppe- ja kasvatuseesmärkide nüüdisajastamise tulemuste kohta“ (27.04.2018−8.05.2018), Kristi Vinter-Nemvalts, Tallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut

bottom of page