top of page

KEKO KLASTER

KESKKONNAMUUTUSTEGA KOHANEMISE JA NENDE MÕJUDE LEEVENDAMISE KLASTER

Kai Pata

Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi täiskasvanuhariduse ja mitteformaalõppe professor

Põhiteema(d):

Digitaalsed ökosüsteemid; töökohas õppimine, noorte täiskasvanute juurdepääs haridusele infotehnoloogiaga; sotsiaal-tehnoloogiliste õpisüsteemide disain, õppimise toetamine kogukondades, võrgustikes ja klastrites; kodanikuteadust (Citizen science) toetavad süsteemid; hajutatud kognitsiooni mudeldamine; Narratiivne õppimine laiendatud digitaalsetes ökosüsteemides; seostatud kontseptuaalse arusaamise kujunemine keskkonnaalastest probleemteemadest; tuutori tegevuse mõju arvutikeskkonnas toimuva keskkonnaalase otsustamisprotsessi resultatiivsusele; visualiseeritud arvutipõhise ühisõppe efektiivsust mõjutavad tegurid; kompleksse õpiobjektiga õppimise seaduspärasused.

Kai Patal on doktorikraad hariduses (2005), magistrikraad bioloogias (1992) ja MSc loodusteaduste didaktikas (2001). Pikaajaline kogemus sotsiaalteaduslike projektidega, loodusteaduslik ja digitehnoloogia alane kompetents, üks ringbiomajanduse piirkondliku teekaardi metoodika loojatest, arendusuuringute ja disainmeetodite ekspert. Kai on akadeemilise suuna “Elukestev ja mitteformaalõpe” juht. Elukestva õppe ja mitteformaalõppe professorina on tema uuringute fookuses keskkonnaalaste otsuste tegemine, elanike ja õppijate avatud teaduse ja kodanikuteaduse praktikad, koosloome praktikad probleemide teaduspõhiseks mõistmiseks ja kaasatud otsuste tegemiseks ja ühise probleemilahendamise võimekuse kasvatamise praktikad teadlaste koostöös poliitikute, ettevõtete, mittetulundussektori ja kogukondadega, misläbi saab kujundada erinevate elanikkonna rühmade (noored, tööl õppijad, targas linnas õppijad, kogukonnas õppijad, vanemaealised õppijad) teadlikkust, hoiakuid, pädevusi, oskusi ja agentsust kliimateadlikuks käitumiseks oma piirkondades.


Klastri teemaga seotud projektid:

  • TKA21193 WINnovators „Säästva arengu ja innovatsiooni eesmärgil noorte naiste ettevõtlus- ja STEM/STEAM-i suutlikkuse suurendamine kõrgharidusasutustes"

  • TKA23157 Haridus- ja Noorteamet. Roheoskuste arendamine horisontaalselt. Taaste- ja vastupidavusrahastu reformi „Ettevõtete rohepööre“ investeeringu 1 „Roheoskused ettevõtete rohepöörde toetamiseks“ elluviimiseks raames (2023-2024)

  • TKA22177A Maaeluministeerium. Ringbiomajanduse piirkondlike teekaartide koostamise metodoloogilise raami loomine. (2022-2023)


bottom of page