top of page

MINT KLASTER

ARVESTAGE METAVERSUMIGA - MIND THE METAVERSE

Miks MINT klaster?

Tehnoloogia areng toob kaasa ja sageli ka kiirendab muutusi pea kõikides eluvaldkondades. Metaversumi ehk uue internetiga seostatakse tervet kogumit uue ajastu tehnoloogiaid: virtuaal-, liit- ja laiendatud reaalsus, 5G side, asjade internet, semantiline veeb, plokiahela tehnoloogiad, 3D-modelleerimine, veeb 3.0 jmt. Kuidas need senisest veelgi kaasahaaravamad tehnoloogiad mõjutavad ettevõtete ärivõimalusi, milliseid muutusi eeldavad avalikes teenustes ja õigusruumis, kuidas need muudavad inimeste igapäevaelu? Need ja mitmed teised olulised küsimused on täna veel vastusteta. Küll aga on selge, et Metaversumis peituvate võimaluste ärakasutamine vajab uut laadi tegutsemisviise, oskusi ja teadmisi. Oluline ei ole üksnes vajadus uue internetimajandusega kohaneda, vaid võimekus, kuidas võtta tuleviku kujundamisel juhtiv roll.

Meie oleme Metaversumi arengute uurimisel fookuse seadnud inimesele ning inimese ja tehnoloogia koostoimele: milline saab olema suhtlus, äri ja innovatsioon tulevikuinternetis? Võimekus kombineerida erinevate valdkondade teadmisi annab meile eelise keerukate teemade lahendamisel ning oskuse tegeleda muutustega tehnoloogia kasutaja vaatepunktist. Ülikoolina tajume oma neutraalse positsiooni võimalust koondada erinevaid partnereid ja huvirühmi ning võtta eestvedav roll uue internetimajanduse teadmiste ja praktikate kujundamisel.

Meie 6 põhivaldkonda

1.

Meediainnovatsiooni uuringud

Meil on pikaajaline kogemus digitaalsete meedia- ja kommunikatsioonivahenditega kaasnevate kultuurimuutuste ja innovatsiooniprotsesside, meediavaldkonna uute ärimudelite, audiovisuaalkultuuri tootmis- ja tarbimismehhanismide ning uute meediavormide tekke uurimisel. Meie lähenemine põhineb humanitaar- ja majandusteaduste kombineerimisel ning seostamisel tehnoloogiliste arengudünaamikatega. See võimaldab meediainnovatsioone käsitleda ühtse süsteemina, mis on eelduseks, et mõista majandus- ja tehnoloogiamuutusi kompleksselt ja üksteisest sõltuvatena. 

Metaversum kätkeb endas fundamentaalset nihet meediastunud maailma äri- ja majanduspraktikates, tuues kaasa muutused kultuuri-, meedia- ja telekommunikatsiooni valdkondade ärimudelites ja meediakeskkondades ning tõstatades vajaduse uute tavade järele meediaeetika ja -õiguse vallas. Sellest lähtuvalt oleme üheks põhifookuseks võtnud analüüsida uusi tekkivaid sotsiaal-kultuurilisi ja majanduslikke mehhanisme, mis mõjutavad virtuaalse ja füüsilise maailma vahelist suhtlust, samuti plokiahelatel põhinevaid uusi väärtusloome ja juhtimismeetodeid ja andmepõhiseid ärimudelid ning meedisisu muutusi veeb 3.0 ehk uue interneti ajastul.

Kultuuriandmete analüüsi valdkonnas on meil mitmekülgne kogemus töötada suure hulga erinevate allikatega ja andmeliikidega, sh tekstide, piltide, video- ja helisalvestite jm audiovisuaalse ja interaktiivse sisuga, sealjuures nii ajalooliste kui kaasaegsete andmetega. Me teeme koostööd era- ja avaliku sektori sidusrühmadega, et mõista nende toimimismustreid ja dünaamikat ning samuti seda, kuidas tegevuse käigus tekkivaid andmeid paremini nende endi kasuks, aga laiemalt ka ühiskonna hüvanguks tööle panna. Meie ekspertteadmiseks on ideestamine, multidistsiplinaarne teadus- ja arendustöö ning andmete hankimise, ettevalmistamise, analüüsimise, visualiseerimise ja rakendamise erinevad meetodid ja tehnikad.

 

Metaversumit seostatakse interaktiivsema ja funktsionaalsema, aga ka märkimisväärselt kasutajakesksema andmeloome ja -kasutusega, kus kasutajatel on kontroll oma andmete üle ja ühtlasi võimalus neid ka monetiseerida. Eelnevat silmas pidades oleme oma fookusesse võtnud tehisintellektil põhinevate lahenduste arendamise andmearhiivide ja suurandmete analüüsil, meedia- ja kultuuriinnovatsioonide tekke uurimise, mis põhinevad avaandmete, semantilise veebi ja plokiahelate tehnoloogilistel võimalustel, andmepõhiste kultuuri- ja teiste valdkondade teenuste arendamise võimalused ja palju muud.

2.

Kultuuriandmete analüüs

3.

Digitaalse osaluskultuuri, võrgumaailma praktikate ja sotsiaalmeedia uuringud

Meil on pikaajalised kogemused kombineerida võrgustunud maailma analüüsimiseks tavapäraseid, loomingulisi ja uudseid meetodeid. Meie uuringud keskenduvad erinevate kasutajarühmade (sh noored, aktivistid, kunstnikud, erinevate subkultuuride esindajad, "tavakasutajad”) platvormideülesetele kogemustele, samuti sellele, kuidas samad kasutajarühmad (ja isegi samad isikud) kasutavad erinevaid platvorme. See võimaldab mõista nii suhtlemise erinevaid mustreid, kogukondade moodustamise ja kuuluvustunde tekke dünaamikaid, eneseesitlemise viise ja palju muud ning analüüsida olemasolevate ja uute tavade ning eelistuste tekkimist nii indiviidide kui gruppide tasandil ning erinevate seadmete, platvormide ja rakenduste osas.

 

Metaversum toob kaasa muutuse inimeste igapäevakäitumises. Interneti detsentraliseerumine ja deplatvormiseerumine soodustab uute, usaldusel põhinevate iseorganiseerumis- ja koosloome vormide teket. Seda arvesse võttes oleme oma fookuse seadnud metaversumi rakenduste usaldusväärsuse ja erinevate eetiliste aspektide uurimisele ja arendamisele, samuti põlvkondade ja kultuuride mõju uurimisele, mis seondub valmisolekuga aktsepteerida tehisintellekti tehnoloogiat, samuti erinevate kogukondade uurimisele metaversumis ja paljudele muudele seotud teemadele.

Oleme aastaid tegelenud audiovisuaalkultuuri ja -tööstuse arengute uurimisega. Meie tugevuseks on nii väljakujunenud audiovisuaalkultuuri vormide nagu filmi- ja telekultuuri, aga samuti kaasaegse digikultuuri põhjalik tundmine ning interdistsiplinaarne lähenemine nende käsitlemisel. Meie lähenemine põhineb nii loovpraktika põhistel audiovisuaalkultuuri uuringutel kui ka erinevate audiovisuaalkultuuri vormide ja nähtuste tootmise ja sisuuuringutel. 

 

Metaversum, kus virtuaalmaailm põimub füüsilise maailmaga, hoogustab märkimisväärselt transmediaalseid loojutustamise viise. Sestap oleme fookusesse võtnud mõjusate ja veenmispõhiste digitaalsete loojutustamise, samuti koosloomeliste ning tehisintellekti osalusega loojutustamise metoodikate ning uute loovpraktikate uurimise ja arendamise.

4.

Loovpraktika põhised uuringud ja loojutustamine

5.

Inimese ja tehnoloogia koostoime uuringud

Tehnoloogilistest lahendustest on kasu üksnes siis, kui need on loodud kasutajast lähtuvalt. Meil Tallinna Ülikoolis on laialdased teadmised erinevatest sotsiaal-, humanitaar- ja loovvaldkondadest ning oskus need kokku viia tehnoloogiavaldkonnaga. Meil on pikaajaline kogemus erinevate sekkumis- ja suhtluspraktikate, inimese ja arvuti vastastikmõju, kogemuste ja emotsioonide, aga samuti ka väärtuste ja teadmiste omaksvõtu uurimisel, mis tehnoloogiakasutust mõjutavad. 

 

Metaversumi ei nähta üksnes virtuaalreaalsusena (VR) ja koosnevana erinevatest omavahel ühendatud virtuaalmaailmadest, vaid olulisel kohal on ka virtuaalse ja füüsilise maailma interaktsioon läbi liitreaalsuse (AR) või laiendatud reaalsuse (XR). Sestap oleme oma fookuse seadnud virtuaal- ja füüsilise maailma segunemisega kaasnevate virtuaalsete sekkumiste ja nendega kaasnevate sotsiaalsete tagajärgede mõistmise uurimisele, tehisintellekti rolli ja kasutuspotentsiaali arendamisele era- ja avalikes teenustes, kasutajakogukondade uurimisele metaversumis, metaversumi rakenduste kasutatavuse analüüsimisele, avataride arendamisele kasutuselevõtuks sotsiaalselt tundlikes olukordades ja paljudele muudele seotud teemadele.

Oleme Tallinna Ülikoolis pikka aega uurinud poliitika, poliitikakujunduse ja valitsemise, samuti kodakondsuse, riigi ning rahvusvaheliste ja hargmaiste väljade tänapäevaseid teisenemisi. Meedia ja kommunikatsiooni valdkonnaga seotult on huvikeskmes meediapoliitika ja -valitsemise protsesside ja strateegiate suhtedünaamika, selle seos demokraatliku süsteemiga, samuti küberturvalisuse, andmete õigluse ja eetika temaatika ning nende valdkondade digimuutused.

 

Metaversum eeldab struktuurset muutust meedia- ja Interneti-seadustes ja -regulatsioonides, mis vajab uusi valitsemise ja poliitikakujundamise tavasid. Meie eesmärgiks on keskenduda meediastumise mõjude uurimisele, digitaalsetele teisenemistele (digitaliseerumine, automatiseerumine, tehisintellektiseerumine jne) poliitika ja valitsemise valdkonna lahenduste arendamisel, osalusdemokraatia ja -kultuuri rakenduste arendamisele, küberjulgeoleku probleemide, ohtude ja kitsaskohtade uurimisele, osalusprotsesse hõlbustavate tööriistade väljatöötamisele ja mitmetele teistele seotud teemadele.

6.

Meedia poliitika, valitsemine ja küberturvalisuse uuringud

Tutvu MINT klastri inimestega

bottom of page