top of page

MINT KLASTER

ARVESTAGE METAVERSUMIGA - MIND THE METAVERSE

MINT inimesed

Merike Sisask

Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsiaaltervishoiu professor

Vaimne tervis, heaolu.

Ermo Säks

Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi külalisteadur

Kinematograafiline virtuaalreaalsus, loojutustamine, teleproduktsioon, kommunikatsioon, turundus.

Katrin Tiidenberg

Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia- ja kunstide instituudi osaluskultuuri professor

Sotsiaalmeedia praktikad; interneti (sub)kultuurid; visuaalsed praktikad ja kultuur, veebikogukonnad, normid ja identiteedi läbirääkimised, platvormide valitsemine, tehnoloogiliselt vahendatud heaolu, tervise- ja heaolurakenduste kasutamine, digitaalsed uurimismeetodid ja eetika.

Leif Kalev

Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi riigiteooria professor

Kodakondsus, demokraatia, riik kui poliitiline kogukond ja selle valitsemisviisid, poliitika-poliitikakujundamise-riigikorra vastastikused suhted.

Mati Mõttus

Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi arvutitunnetuse lektor

Füsioloogiapõhine ja afektiivne tarkvaraarendus (psühhofüsioloogilised tõlgendused); interaktsioonidisain (interaktsiooni eksplitsiitsed, kaudsed, kunstilised ja pragmaatilised valdkonnad); meeleseisundite (emotsioonid, stress, meeleolu jne) objektiivne hindamine.

Mila Oiva

Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi kultuuriandmete analüüsi teadur

Kultuuriandmete analüüs, suurandmed, ajaline järjepidevus ja muutumine, digiajalugu, riikidevaheline teadmusringlus.

Sónia Sousa

Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi interaktsioonidisaini dotsent

Usaldus tehnoloogia vastu, interaktsioonidisain, kaugõpe, inimese ja arvuti interaktsioon.

Andres Jõesaar

Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi meediapoliitika dotsent

Ristmeedia, ristmeedia tootmise õpe, meedia juhtimine, meediamajandus, meediapoliitika sh ringhäälingupoliitika (Eesti, Baltimaad, Euroopa Liit, maailm), meedia (televisioon, raadio, ...), meediauuringud.

Indrek Ibrus

Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi meediainnovatsiooni professor

Meedia innovatsioon ja evolutsioon, meedia konvergents, meedia tootmine, meedia poliitökonoomia, meediapoliitika, rist- ja transmeedia.

Kristjan Kask

Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi õiguspsühholoogia dotsent

Marek Tamm

Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi kultuuriajaloo professor, nõukogu liige

Kultuuriajalugu, ajalooteooria, medievistika, ajalookultuur, kultuurimälu-uuringud, kultuuriteooria, digiajalugu.

Maximilian Günther Schich

Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide intituudi kultuuriandmete analüüsi sihtrahastusega professor

Maximilian on multidistsiplinaarne teadlane, kes teeb koostööd kunsti ja kultuuri süstemaatilise mõistmise nimel, kasutades kriitilist ja loomingulist esteetikat, kvalitatiivset uurimist, kvantitatiivset mõõtmist ja arvutusi.

Nuno Correia

Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi digipöörde vanemteadur

Inimese ja arvuti interaktsioon, heli- ja muusikaarvutus, multisensoorne kasutajakogemus, meediakunst.

Andres Kõnno

Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi teadur

Avaandmete rakendused avalikus sektoris, meediakirjaoskus, kultuurisemiootika.

Kai Pata

Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi täiskasvanuhariduse ja mitteformaalõppe professor

Mittformaalse ja informaalse õpitee disain ja kultuuriandmete taaskasutamine õppimisel.

Külliki Tafel-Viia

Tallinna Ülikooli teadmussiirde ekspert

Loovmajandus, innovatsioon, teenusedisain, disainmõtlemine, poliitikamuutus, teadmussiire, teadmuskommunikatsioon ja -turundus.

Mart Susi

Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi inimõiguste professor

Inimõigused.

Merja Lina M. Bauters

Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi digipöörde sihtrahastusega professor

Pia Tikka

Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi juhtivteadur

Enaktiivne meedia, neurokinematograafia, kooskehastumine, virtuaalreaalsus.

bottom of page