top of page

MINT KLASTER

ARVESTAGE METAVERSUMIGA - MIND THE METAVERSE

Külliki Tafel-Viia

Tallinna Ülikooli teadmussiirde ekspert

Põhiteema(d):

Loovmajandus, innovatsioon, teenusedisain, disainmõtlemine, poliitikamuutus, teadmussiire, teadmuskommunikatsioon ja -turundus.

Külliki (PhD) on Tallinna Ülikooli teadmussiirde ekspert. Ta on üles ehitanud Tallinna Ülikooli teadus- ja arendustegevuse katusbrändi EXU (Enterprise x University) ning tegeleb igapäevaselt koostöö arendamisega era- ja avaliku ja kolmanda sektoriga. Tal on 20-aastane kogemus teadus- ja arendus- ning disainiprojektide juhtimisel ja teostamisel väga erinevates meeskondades ja valdkondades: innovatsioonist, haridusest ja ettevõtlusest kultuuri ja loomemajanduseni, keskkonnatemaatikast sotsiaalvaldkonnani. Oma doktoritöö kaitses Külliki loomemajanduse poliitikate teemal, kus ühe olulise järeldusena juhtis tähelepanu sektoritevaheliste piiride ähmastumisest tulenevale vajadusele interdistsiplinaarse poliitikakujundamise järele. Küllikil on mitmekülgne koolitamis- ja mentordamiskogemus teenusedisaini, strateegilise planeerimise, kommertsialiseerimise ning ja avalike teenuste disainimisel. Ta on disainijuht Disaini Meistriklassi programmis ja Avalike Teenuste Arendamise programmis.

bottom of page