top of page

WoWeC KLASTER

TÖÖ, HEAOLU JA KOMMUNIKATSIOON GLOBALISEERUVAS JA DIGITALISEERUVAS MAAILMAS

Kadri Kangro

Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi külalislektor

Põhiteema(d):

Sotsiaalne innovatsioon, koosloome, maapiirkondade areng, sotsiaalne häkaton.

Kadri teadustegevuse huvi on sotsiaalne innovatsioon maapiirkondades. Tegevusuurijana on ta olnud seotud paljude praktiliste arendusprojektidega kohalikul tasandil sotsiaalset innovatsiooni soodustava keskkonna loomisel (eeskätt Võrumaal). Ta on kogenud nõuandja ka inimeste tervist ja heaolu puudutavate avalike poliitikate kujundamises. Tema pädevused on seotud sotsiaalse innovatsiooni, innovatsiooni tugimise, maapiirkondade kogukondade arendamise, tervise ja heaolu ning tervishoiuökonoomikaga. Lisaks on tal oskused juhtida mitmekesiseid meeskondi ja vedada eest arendusprojekte põimides teaduse ja praktika. Kadri kirjutab doktoritööd häkatonist kui meetodist uudsete teenuste koosloomeks kohalikul tasandil. Hetkel on Kadri külalisdoktorant Ida-Soome Ülikoolis.


Haakuvad projektid:


Rahvusvahelise projekti „Co-creation of Service Innovation in Europe“ eesmärk oli innovaatiliste praktikate abil parandada kodanike kaasatust avalike teenuste loomises ja luua võimalusi koosloomeks. Eestis toimunud pilootprojekti raames otsiti võimalusi, kuidas hajaasustusega maapiirkonnas luua teenuste koosloome käivitamise praktikaid. Selleks kohandati erasektoris kasutusel olev häkatoni konseptsioon kogukonna ja kohaliku tasandi vajadustega. Võrumaal viidi ellu neli sotsiaalset häkatoni “Vunki mano! loometalgud”. Loodi sotsiaalse häkatoni konseptsioon ning kirjeldav juhis. https://cosie.turkuamk.fi

www.vunkimano.ee


Projekti “Social Hackathon – community-based development of the most disadvantaged microregions” eesmärk oli ebasoodsas olukorras olevate maapiirkondade arengu tugevdamine ja Ungari ja Rumeenia kogukondade arendamise metoodiline edasiviimine kohandades Eesti kogukondlikku häkatoni kui uuenduslikku lähenemist. Projekti käigus loodi õppematerjal kogukondadele, kuidas kohandada sotsiaalse häkatoni kontseprsioon kohalikele oludele ja vajadustele vastavaks. https://kofe.hu/szakmai-programjaink/szocialis-hackathon/


Projekti „Cities as Arenas of Political Innovation in the Strengthening of Deliberative and Participatory Democracy“ eesmärk on kodanike kaasatuse meetodite ja nende meetodite kohta käivate teadmiste ajakohastamine, et need vastaksid paremini tänastele vajadustele, ootustele ja võimalustele. Projekti käigus analüüsitakse Euroopa erinevatest kohalikes omavalitsuses arutleva ja kaasava valitsemise hetkeolukorda ja väljakutseid ning katsetatakse uusi meetodeid, kuidas luua ja hoida dialoogi kodanikega, et koos kujundada ühiskonna vajadustele paremini vastavaid poliitikaid. https://www.euarenas.eu


Projekti „Sotsiaalse innovatsiooni kompetentsikeskus loomine“ eesmärk on kavandada Eesti sotsiaalse innovatsiooni kompetentsikeskus, et vähendada valdkonna killustatust ja parandada osapoolte koostööd ning infovahetust. Projekti käigus kaardistatakse sotsiaalse innovatsiooni hetkeolukord ning luuakse kompetentsikeskuse kontseptsioon ja tegevusplaan. Projekt on osa Euroopa Komisjoni suundumusest luua liikmesriikidesse sotsiaalset innovatsiooni edendavad institutsioonid ja tegevused ning ühendada need üle-Euroopaliseks võrgustikuks. https://www.kysk.ee/sikk


Euroopa kohalike omavalitsustele suunatud URBACT tegevusvõrgustiku „Social impact bond development for improved public service delivery (SIBdev)“ eesmärgiks oli riikidevahelise ja kohalikul tasandil toimuva teadmiste vahetuse ja õppimise abil ühiskondliku mõju osakutega seonduvate väljakutsete analüüsimine ning tegevusplaani koostamine ühiskondliku mõju osakute rakendamiseks. Eestis viidi projekti ellu Võrumaal. https://urbact.eu/sibdev


bottom of page