top of page

WoWeC KLASTER

TÖÖ, HEAOLU JA KOMMUNIKATSIOON GLOBALISEERUVAS JA DIGITALISEERUVAS MAAILMAS

Katri-Liis Lepik

Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi dotsent

Põhiteema(d):

Sotsiaalne ettevõtlus, avalik sektor ja sotsiaalne innovatsioon, valdkondadevaheline koostöö.

Katri-Liis on Tallinna Ülikooli juhtimise dotsent. Ta on rahvusvahelise Sotsiaalse ettevõtluse Magistriprogrammi kuraator ning mentor veebipõhises sotsiaalse ettevõtluse inkubatsiooniprogrammis. Ta on 40 riiki hõlmava rahvusvahelise COST võrgustiku “Multi-distsiplinaarne innovatsioon sotsiaalseteks muutusteks” juht. Katri-Liisil on sotsiaalne ettevõte, mis tegeleb noorte endiste õigusrikkujate tööhõivega Suurbritannias pakkudes keskkonnahooldusteenuseid. Tema uurimishuvid on praktikaga põimunud keskendudes sotsiaalsele ettevõtlusele ja sektoritevahelisele koostööle.


Haakuvad projektid:


COST Action projekt „Multidistsiplinaarne innovatsioon sotsiaalseteks muutusteks” eesmärk on tuua kokku sotsiaalsete ettevõtete juhid, teadlased, avaliku sektori esindajad ja poliitikakujundajad, et analüüsida, kuidas saaksime kasutusele võtta multidistsiplinaarsed innovatsioonimeetodid ja reageerida sotsiaalsetele probleemidele disainipõhise lähenemisviisiga, mis toetab positiivseid sotsiaalseid muutusi ja rahvusvahelise avaliku poliitika diskursuse arengut. https://socialchangelab.eu


"Sotsiaalse innovatsiooni kompetentsikeskuse loomine" - projekti eesmärk on kavandada Eesti Sotsiaalse Innovatsiooni Kompetentsikeskus, et vähendada valdkonna killustatust ning parandada osapoolte koostööd ja infovahetust. Projekti käigus kaardistatakse sotsiaalse innovatsiooni hetkeolukord ning koostatakse kompetentsikeskuse kontseptsioon ja tegevuskava. Projekt on osa Euroopa Komisjoni suundumusest luua liikmesriikides sotsiaalset innovatsiooni edendavaid institutsioone ja tegevusi ning ühendada need üleeuroopaliseks võrgustikuks. https://www.kysk.ee/sikk


Teadmusliit sotsiaalseks Innovatsiooniks kahanevates külades – projekti eesmärgid on: i) hõredalt asustatud piirkondade taaselustamine ettevõtluse ja ettevõtlusoskuste edendamisega; ii) kohalike eluslaborite loomine Euroopa tasandil, kus vahetatakse teadmisi, parimaid tavasid, kogemusi iii) katsetada uusi, uudseid ja multidistsiplinaarsed lähenemisviise õpetamisel ja õppimisel; iv) teadmiste koosloome kohalikul ja globaalsel tasandil.

https://www.kinesis-network.eu/homesite/1/1/home-page.html


"Teenuseinnovatsiooni ühisloome Euroopas" - rahvusvahelise projekti eesmärk oli parandada kodanike kaasatust avalike teenuste loomisesse ning luua võimalusi koosloomiseks uuenduslike praktikate abil. Pilootprojekti raames otsiti Eestis võimalusi teenuste koosloome praktikate loomiseks hajaasustusega maapiirkondades. Töötati välja sotsiaalse häkatoni kontseptsioon ja selle juhised. https://cosie.turkuamk.fi www.vunkimano.eeÜhiskondlikult vastutustundlike ettevõtete rahastusvõimaluste arendamine Eestis - projekt aitas oluliselt kaasa sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni alase laiema koostöölepingu väljatöötamisele ja allkirjastamisele Eestis. Projektiga jõuti vastastikuse mõistmise memorandumini uue sotsiaalse rahastusinstrumendi loomiseks tulevikus. Teostatavusuuring ning sotsiaalsete ettevõtete investeerimisvalmiduse ja erainvestorite valmisoleku uuringud andsid ülevaate võimalike rahastusinstrumentide sobivusest Eestis. Tallinna Ülikoolis katsetati edukalt sotsiaalse ettevõtluse inkubatsiooniprogrammi.

https://www.tlu.ee/yti/sofima-inkubatsiooniprogrammhttps://www.tlu.ee/yti/sofima-inkubatsiooniprogramm


bottom of page