top of page

WoWeC KLASTER

TÖÖ, HEAOLU JA KOMMUNIKATSIOON GLOBALISEERUVAS JA DIGITALISEERUVAS MAAILMAS

Triin Lauri

Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi avaliku poliitika dotsent

Põhiteema(d):

Võrdlev sotsiaalpoliitika, võrdlev poliitika, oskuste režiimid ja hariduspoliitika, haridusalane ebavõrdsus, konfiguratsioonilised uurimismeetodid ja kvantitatiivsed meetodid poliitika analüüsis ja poliitika hindamises.

Triin on Konstanzi Ülikooli järeldoktorantuuri stipendiaat, kus ta Prof. Busemeyeri juhendamisel viib ellu hariduspoliitika disainile, kujundamisele ja mõjudele keskenduvat projekti EduPolB3. See projekt aitab mõtestada Balti riikide eripärasid haridusliku ebavõrdsuse kujunemisel kombineerides nii poliitikaanalüüsi kui haridussotsioloogiat hariduspoliitika mõjude hindamisel. Lisaks on Triin TLÜ Ühiskonnateaduste Instituudi avaliku poliitika dotsent. Enne järeldoktori õppe projekti töötas ta Oxfordi ülikooli sotsiaalpoliitika instituudis võrdleva sotsiaalpoliitika lektorina.


Triinu uurimistöö keskendub peamiselt võrdlevale sotsiaalpoliitikale, tundes huvi nii hariduspoliitika kui sotsiaalse investeeringu poliitikate arengute ja mõjude vastu. Kui tema varasemad teadustöö tulemused ja projektid keskendusid peamiselt haridusotsustustele ja koolivaliku poliitikale, sealhulgas teenuste kujundamisele/uuendustele koolide/lasteaedade valiku poliitikas, siis tema uuemad uuringud hõlmavad ka 1) hariduspoliitika kujundamist ja parteipoliitika rolli selles ja 2) poliitikate mõjuhinnanguid ja nendega seotud metoodikaid.

Triinul on valitsemise ja poliitikateaduste doktorikraad ning riigiteaduste magistrikraad Tallinna Ülikoolist.


Haakuvad projektid:


EduPolB3

Haridus on inimese elukaare kujunemise seisukohalt võtmetähtsusega olles oluline nii indiviidi kui ühiskonna tasandil. Samas on tõendeid, et mõned ootused hariduse sotsiaalsete vooruste osas on osutunud liigentusiastlikeks, kuivõrd haridus võib ka ise osutuda oluliseks ebavõrdsuse taastootjaks. Hariduse mõjud on sõltuvuses kehtivast haridussüsteemist. See projekt pühendubki haridussüsteemi mõjude uurimisele võttes võrdlevalt fookusesse Balti riikide oskuste režiimid Euroopa kontekstis. Projekt näitab eri institutsioonide komplementaarset olemust oskuste režiimi toimimisel, tulemuslikkusel ning kujundamisel. Projekt panustab nii Balti riikide oskuste režiimide väljavaadete kui haridusega seotud ebavõrdsusmustrite seletamisse, pakkudes seeläbi valmisolekut ebavõrdsusprobleemidega tegelemiseks. Laiemalt, projekt näitab, kuidas sarnane parteipoliitiline konfiguratsioon võib eri kontekstides viia väga erinevate tulemusteni, tuues kaasa nii omanäolise arengupotentsiaali kui tulemuse.


YOUNG-IN

COST Action Noorte eluvaldkondi läbivate halvemuste transdistsiplinaarsed lahendused (Transdisciplinary solutions to cross sectoral disadvantage in youth“ (YOUNG-IN) on mõista, millised on noorte eluvaldkondi läbivate halvemuste kujunemise mehhanismid ning leida poliitikaid nende kumuleeruvate halvemuste leevendamiseks. Projekt üritab seni suhteliselt eraldiseisva noortepoliitika paigutada kaasaegse sotsiaal- ja hõivepoliitika põhivoolu lähenemistesse (nagu nt sotsiaalse investeeringu poliitikad). Tulemusena on võimalik kujundada holistlikke sekkumisviise noorte halvemusriskide leevendamiseks ilma et see tooks kaasa sotsiaalse ebavõrdsuse süvenemise. YOUNG-IN koondab teadlasi 28 riigist, projekti juhib professor Anu Toots, juhtkomitees esindavad Eestit Triin Lauri ja Marge Unt. Projekt vältab 4 aastat (2018-2022).


EEMD

Töö- ja pereelu tasakaalustamiseks leevendatakse lasteaiakohtade nappuse probleemi. Projekti eesmärgiks on välja töötada ja rakendada lasteaiakohtade jagamisel efektiivsust ja õiglust eesmärgistavaid alternatiivseid paaripaneku mehhanisme. Mehhanismiks loetakse siin allokatsiooni põhimõtet, mis viib jaotuse soovitud omadusteni. Soovitud omadused on nii poliitilised, sh töö ja pereelu ühildavad ning nõrgematele peredele suunatud, kui ka tehnilised. Viimaseks on mehhanismi omadused nagu kadedusevabadus, efektiivsus (vanemate eelistuste järgmine), strateegiakindlus (manipuleerimise mittevõimaldamine).


bottom of page