top of page

STEAM4EDU KLASTER

INTERDISTSIPLINAARNE HARIDUSINNOVATSIOON

STEAM4EDU inimesed

Janika Leoste

Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi õpperobootika vanemteadur

Robotite kasutamine õppetöös

Sirly Väät

Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi haridustehnoloog

Priit Reiska

Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi loodusteaduste didaktika professor

Aineteülene õpetus loodusteaduslikes ainetes (Interdisciplinary instruction); loodusteadusliku hariduse relevantsus; mõistekaardi meetodi (concept mapping) kasutus loodusteaduste didaktikas; reaalse eksperimendi ja arvutisimulatsiooni mõju loodusteaduste õppimisele

Sirje Virkus

Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi infoteaduse professor

Infoga seotud kompetentside (andmekirjaoskus, infopädevus, digipädevus, meediapädevus) arendamine, infokultuur ja infopratikad organisatsioonis, info- ja teadmusjuhtimine, tehnoloogiline innovatsioon hariduses ja rahvusvahelistumine.

bottom of page